top of page

Hvorfor trenger vi BBL?

1991

BBL ble stiftet på våren 1991 av Einar Busterud, Odd Kirkeby, Karen Østvang, Svein Arve Pedersen og Hanne Marie Lystad.

Formålet på stiftelsesmøtet ble beskrevet slik: BBL skal ved kommunestyrevalg stille liste med samfunnsengasjerte kandidater, som uten partibinding kan styre og utvikle kommunen, samt forvalte ressursene til beste for kommunens innbyggere.

 

Fra valgplakat i 1991

Den gangen ble det skrevet følgende om behovet for en uavhengig liste: «De siste årene har vi vært vært vitne til en klar tendens til en stadig større avstand - og ofte  avmakt - mellom befolkningen i Hamar og Vang og den sentrale politiske ledelsen. Dette har ikke minst komme til syne gjennom det tvangsekteskapet Vang nå må inngå med Hamar, og måten den nye kommunen blir etablert på.

 

Likeledes i en lang rekke enkeltsaker knyttet til Hamars videre utvikling, og hvilket grunnlag denne skal bygges på. Striden rundt Hamars famøse veiplaner, plasseringen av skøytehallen, utbyggingen av nye  kjøpesentra, Hamar som småby og bo- og nærmiljøene i vid forstand. Vi har også friskt i minne den bredt sammensatte  «Aksjon levende by».
 

By- og bygdelista stiller til valg ved kommunevalget for å bringe interessene og ikke minst holdningene til miljøbevegelsen, velforeninger, interesseorganisasjoner og samfunnsengasjerte mennesker inn i kommunestyresalen. For parallelt med det partipolitiske forfall, har det skjedd et bredt engasjement utenfor de etablerte politiske partiene. Dette samfunnsnyttige engasjement går på tvers av de partipolitiske skillelinjer, og retter seg ofte mot konkrete saker.»

Kjente innbyggere dro det hele i gang

Ved sitt første valg stilte BBL med 48 kandidater på lista si. Noen av dem hadde bred politisk erfaring fra tidligere, for eksempel Odd Kirkeby som tidligere representerte Høyre og Karen Østvang som kom fra AP. Det var nok overraskende at to forfattere stilte ved dette valget; Knut Faldbakken og Rolf Jacobsen. BBL kunne også skilte med to professorer; Ragnar Pedersen (historie) og Are Vesterlid (arkitektur). Nåværende ordfører Einar Busterud, inntok niende plass første gang BBL stilte til valg i 1991.

Hva er en lokal valgliste?

En lokal valgliste er en gruppe av mennesker som stiller til valg i kommunen, uten å være endel av et landsdekkende parti. Ofte har disse såkalte bygdelistene oppstått som en protest, enten av personer som har røket uenig med sitt tidligere parti eller gamle partifeller. Eller den oppstår på grunnlag av en enkeltsak som er aktuell å kjempe for i kommunen akkurat nå.

Trenger vi lokale lister?

Mange mener at lokale lister er en uting - skal man drive politikk får man finne sin plass i et av de mange etablerte partiene.

Men listevalg var faktisk slik lokaldemokratiet begynte. Det var valg til lokale organer før partiene ble etablert. Venstre, det eldste av partiene våre, ble stiftet i januar 1884.

Formannskapslovene fra 1837 la grunnlaget for økt lokalt selvstyre. Formannskapslovene ble kjempet fram som en protest mot det utstrakte embetsmannsstyret som preget Norge i mange år, også etter at vi fikk vår egen grunnlov i 1814. Gjennom Formannskap fikk lokalt valgte representanter myndighet i mange saker som berørte lokalt selvstyre. Dette var altså mange år før partienes tid, og til valg stilte «bygdas beste menn», altså de første bygdelistene, må vi kunne si. 

Lokale lister samler folk

Ved de siste valgene lokale lister fått rundt 5% oppslutning og omtrent 5% av landets kommunstyrerepresentanter. Det betyr størrelse på nivå med mange av de små nasjonale partiene våre. 

Ved valget i 2015 var det 16 kommuner som fikk ordfører fra en lokal liste. Ved valget i 2003 stilte lokale lister til valg i 175 kommuner. De lokale listene har utgjort et lite stabilt element i mange år. 

Protestbevegelser varer ofte kort

Fordi lokale lister mange ganger er protestbevegelser, mangler nasjonal forankring og fordi de har dårligere økonomiske støtte enn de tradisjonelle partiene varer lokale lister sjelden lenge. Dette gjelder imidlertid ikke BBL.

BBL er ikke lenger en protestbevegelse.

Det bemerkelsesverdige med BBL er vårt lange liv. Våre listekandidater tar del i en  politisk kraft i Hamar. Det er ikke viktig å rakke ned på andre som vil noe, men at de som har ambisjoner for Hamar finner sammen.

 

I kommunestyret har BBL markert seg med bredt engasjement for Hamar-samfunnet, spesielt innen frivillighet, næringsliv idrett og kultur. Kort vei fra engasjement til politisk innflytelse har lokket mange sterke lokalpatrioter inn i BBL. Ved å inngå fornuftige kompromisser både innad og med andre partier har BBL bidratt at Hamar kommune har utviklet seg til å bli et attraktivt bosted med høy aktivitet.

BBLs historie bekrefter at vi trenger lokale lister.

bottom of page